ضرورت استفاده از کابل برق فشار قوی در ایران

ضرورت استفاده از کابل برق فشار قوی در ایران

کابل برق فشار قوی
کابل برق فشار قوی

کابل برق فشار قوی:ایران یکی از قطب های ﺗﻮﻟﯿﺪ انواع کابل در خاورمیانه است، به دلیل ﮔﺴﺘﺮش روزافزون ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮقی و ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع کابل و ﺳﯿﻢ .

انواع کابل برق فشار قوی

ﮐﺎﺑﻞ ها ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع استفاده و ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻪ دارﻧﺪ در مدل های ﻣﺘﻨﻮعی تولید و ﺑﻪ بازار عرضه می‌شوند.روش تولید انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در تمامی کارخانه ﻫﺎ در اقصی نقاط دنیا یکسان اﺳﺖ و تنها در ایده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺑل‌ها تفاوت مشاهده می‌شود.

ساختمان کابل برق

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ تشکیل شده از دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﯽ و مهم ﻫﺎدی و ﻋﺎﯾﻖ می‌باشند.

ﺗﻔﺎوت ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ عمدتا از موارد ﮐﺎرﺑﺮد و استفاده آﻧﻬﺎ ناشی می شود، در واقع موارد مصرف و ﮐﺎرﺑﺮدهایﺷﺎن است که موجب ﻣﯽ ﺷﻮد شکل، ﺟﻨﺲ، ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و شمار ﻫﺎدی ﻫﺎ و ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎی آن ها ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ متفاوت ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎ سبب طبقه ﺑﻨﺪی ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ به چند نوع مختلف ﻣﯽ گردد.

روش تولید انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در تمامی کارخانه ﻫﺎ در اقصی نقاط دنیا یکسان اﺳﺖ و تنها در ایده ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎﺑل‌ها تفاوت مشاهده می‌شود.

دسته بندی انواع کابل برق فشار قوی

انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی را می توان به دو دسته کلی زیر طبقه ﺑﻨﺪی نمود:

 • کابل های فشارقوی گازی از نوع SF6

  • ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ فشار داخلی و لوله آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽکابل برق فشار قوی
  • ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ و ﻟﻮﻟﻪ فولادی
  • ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر خارجی و ﻟﻮﻟﻪ فولادی
  • کابل گازی کپسولی پر شده با گاز SF6
 • ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی فشارقوی روﻏﻨﯽ :

  • ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﻢ
  • ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر بالا

کابل‌های فشار قوی روغنی

ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر کم:

در اﯾﻦ مدل از انواع کابل برق فشار قوی ، ﮐﺎﺑﻞ را ﺑا کاغذی آغشته به روﻏﻦ رﻗﯿق بانداژ و ایزوله ﻣﯽ سازند تا در هنگام ﮔﺮم ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ، اضافی این روغن از طریق ﻣﺠﺮای ﮐﺎﺑﻞ به داخل ﻇﺮف اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ در اﻧﺘﻬﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﻗﺮار گرفته است، وارد گردد.

اﯾﻦ ﻇﺮف ﺑﺎﻟﺸﺘﮏ ﻫﺎیی ﻫﻮاﯾﯽ دارد ﮐﻪ به هنگام ورود روﻏن، ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و موجب افزایش ﻓﺸﺎر روﻏﻦ در درون ﻇﺮف ﻣﯽ ﺷﻮند.

به این صورت ﺗﺎ هنگامی روغن در داﺧﻞ ظرف اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ مطابق با قوانین فیزیک، ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﮐﺎﺑﻞ و منبع اﻧﺒﺴﺎط یکسان ﮔﺮدند.

در نهایت ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ فشارقوی، روﻏﻦ از منبع اﻧﺒﺴﺎط ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﻪ داﺧﻞ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﺮﯾﺎن خواهد یافت.

اﯾﻦ عملیات رﻓﺖ و آﻣﺪ ﮐﻪ پیوسته بر اﺛﺮ ﮔﺮم و ﺳﺮد ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ فشار قوی در جریان است، از ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ در درون ﮐﺎﺑﻞ جلوگیری می کند.

دقت داشته باشید که اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﺎﺑﻞ روﻏﻨﯽ تقریبا ۲ یا ۳ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ انواع کابل برق فشار قوی ﮐﻢ روﻏﻦ می باشد.

ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر بالا:

در این دسته از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ که مدلی پرکاربرد از انواع ﮐﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر ﻗﻮی به شمار می آیند، هر یک از رﺷﺘﻪ ﺳﯿﻢ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬی آمیخته ﺑﻪ روﻏﻦ ﻏﻠﯿﻆ آغشته کرده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ممانعت از ﺧﺮوج این روﻏﻦ و ورود رﻃﻮﺑﺖ و هوا، ﻫﺮ کدام از ﮐﻼف ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﻮار ﻣﺴﯽ و پلاستیکی به صورت محکم باندپیچی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ممانعت از معیوب ﺷﺪن ﮐﺎﺑﻞ به هنگام داﺧﻞ ﺷﺪن در ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدی، آن ﻫﺎ را ﺑا نوعی ﻧﻮار ﻓﻠﺰی ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ بانداژ می کنند و در نهایت ﻫﻮای داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ های ﻓﻮﻻدی را ﺗﺨﻠﯿﻪ کرده و ﺑﺎ روﻏﻦ رﻗﯿقی ﺑﺎ ﻓﺸﺎر معادل با ۱۶ ﮐﯿﻠﻮ ﭘاﺴﮑﺎل ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﯽ متر مربع پر می نمایند.

پرکاربردترین انواع کابل برق فشار قوی

کابل‌ های ﺷﺒﮑﻪ و کابل ﮐﻮاﮐﺴﯿﺎل

کابل‌ های زره دار ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ

کابل‌ های تک رشته تا ۵ رشته از صفر تا ۰٫۶ کیلوولت و از ۰٫۶ تا ۱ کیلوولت

کابل‌ های ﮐﺮاﺳﻠﯿﻨﮓ ۲۰ و ۳۶ کیلوولتی ﻣﺴﯽ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ از نوع ﺳﺎده و زره دار

کابل‌ های ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ زﻣﯿﻨﯽ و ﻫﻮاﯾﯽ

کابل‌ های نسوز و ضد مواد نفتی و روغنی

ضرورت استفاده و تولیدات انواع کابل برق فشار قوی در ایران

کشور ما اﯾﺮان غنی از ذﺧﺎﺋﺮ ﻋﻈﯿﻢ نفتی بوده و یکی از ۱۵ ﮐﺸﻮر اول ﺟﻬﺎن در داشتن ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و تولیدات پتروشیمی است.

ایران یکی از قطب های ﺗﻮﻟﯿﺪ انواع کابل در ﻣﻨﻄﻘﻪ خاورمیانه شناخته شده‌است به دلیل ﮔﺴﺘﺮش روزافزون ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺑﺮقی و ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع کابل و ﺳﯿﻢ در ﺳﻄﻮح مختلف وﻟﺘﺎژی..

اخیرا ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎیی که در زمینه آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم وجود داشته است، ﻃﺮاحی و تولید اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ در ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ منحصربه فردی ﺑﺮﺧﻮردار گشته و از لحاظ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮق، بسیار ﺿﺮوری به نظر می رسد.

کشور ما نسبت ﺑه دیگر ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه انواع کابل فشارقوی در منطقه از ﺟﺎﯾﮕﺎه نسبتا مناسبی برخوردار است.

رﻗبای ﺟﺪی و اساسی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و کابل ایران

ﮐﺸﻮرﻫﺎی نظیر ﺗﺮﮐﯿﻪ، عربستان و ﺑﺤﺮﯾﻦ از لحاظ فناوری و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری های کلان رﻗبای ﺟﺪی و اساسی برای ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻢ و کابل ایران ﻣﺎ درﻣﻨﻄﻘﻪ به شمار می آیند.

اما به خاطر داشته باشید که بزرگترین عامل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ رﻗبای ﻣﻨﻄﻘﻪ ای، ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه تولیدات ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ آﻧﻬﺎ در مقایسه با قیمت های ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺧﻠﯽ می باشد.

منبع :

نخبگان طراح و tadbirkara.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جدیدترین مقالات

شبکه های اجتماعی

محصولات

محصولات

در دانیال نور بیابید...