تعاریف وابسته ژنراتور ها، ابررسانا ها و ترانسفورماتور ها

ژنراتور

موتورها و ژنراتور ها در اثر کاهش مقاومت، استفاده از ابررسانا در ژنراتور ها و موتورها باعث بهبود راندمان می شود. همچنین این کاهش مقاومت باعث می شود تا ماشین های الکتریکی که در آنها از ابررسانا استفاده شده است، نسبت به انواع مسی و به ازای گشتاور یکسان قابلیت کار در سرعت کمتری را […]