محدود ساز های ابررسانائی جریان خطا یا SFCL

محدودسازهای ابررسانائی جریان خطا یا SFCL

محدود ساز های ابررسانائی جریان خطا یا SFCL نیز رده تازه‌ای از وسایل حفاظتی سیستم قدرت را ارائه می‌كنند كه قادرند شبكه را از اضافه جریانهای خطرناكی كه باعث قطعی پر هزینه برق و وارد شدن خسارت به قطعات حساس سیستم می‌شوند حفاظت نمایند اتصال كوتاه یكی از خطاهای مهم در سیستم قدرت است كه […]