مفاهیم پایه در مورد برق
مفاهیم پایه در مورد برق

سال های زیادی است که بشر در حال بهره برداری از انرژی الکتریکی است. در قرن حاضر استفاده از این منبع انرژی به حدی ساده و در دسترس شده که باور آن سخت است. شما به راحتی در هر ساختمان و یا مکانی که باشید می توانید با استفاده از سیم کشی ها و پریزهای

انواع نیروگاه ها برق
انواع نیروگاه های برق

برای تولید انرژی الکتریسیته از نیروگاه های تولید برق استفاده می شود. این نیروگاه ها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می باشند: نیروگاه دیزلینیروگاه گازینیروگاه بخارینیروگاه سیکل ترکیبینیروگاه برق آبینیروگاه هسته اینیروگاه تلمبه ذخیره اینیروگاه خورشیدینیروگاه بادینیروگاههای زمین گرمایینیروگاه آبی جذر و مدی انواع نیروگاه های تولید برق نیروگاه دیزلی :  در این نوع

صنعت برق
صنعت برق

انواع نیروگاه‌هایی که در سطح جهان به امر تولید برق اشتغال دارند: نیروگاههای بخارینیروگاههای آبینیروگاههای گازینیروگاههای سیکل ترکیبینیروگاههای اتمینیروگاههای خورشیدینیروگاههای بادینیروگاههای پمپ ذخیره اینیروگاههای جذر و مدی دریانیروگاههای زمین گرمایی ( ژئوترمال )نیروگاههای موجی ( موج دریا )نیروگاههای دیزلینیروگاههای مگینتو هیدرودینامیک MHDنیروگاههای بیوماسو ... انواع نیروگاه های تولید برق به طوری که از نام این

مشخصه‌های کابل و سازنده

مشخصه‌های کابل و سازنده باید در طول کابل و در جای مناسب بصورت پیوسته آورده شود و دارای جزئیات زیر باشد: نام و علامت تجاری سازندهسال تولیدولتاژ نامیتعداد مغزی‌ها و سطح مقطعطول کابل مواردی که باید در استفاده از کابل ها مورد توجه قرار گیرد: سینی کابل: درصورتی که از سینی کابل استفاده شود، سینی

انواع کابل
انواع کابل

کابل های فشار ضعیف (Low Voltage Cables): شامل انواع کابل های مسی و آلومینیومی عایق شده با پلیمر های مختلف می باشند که در سطح ولتاژی ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ ولت قرار دارند. این کابل ها برای انتقال الکتریسیته در کاربردهای مختلف از روشنایی تا انتقال نیروی محرکه به الکترو موتورها و … استفاده می شوند.دامنه

ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری از آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺴﺮان در

تمام حقوق این وب سایت به شرکت دانیال نور تعلق دارد | طراحی توسط گروه نخبگان طراح