ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق

ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق، ﺳﯿﻢ و ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ در اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ و ﮐﺎرﺑﺮد و ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری از آن را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﺟﺮا ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺴﺮان در

تمام حقوق این وب سایت به شرکت دانیال نور تعلق دارد | طراحی توسط گروه نخبگان طراح